Spørgsmål og svar. Foto: Alice Day / Shutterstock.com
Foto: Alice Day / Shutterstock.com

18.04.2023

FAQ: Ny autoriseret bibeloversættelse 2036

Hvorfor udkommer den nye bibeloversættelse i 2036? Og hvem skal lave den? Herunder finder du svar på en lang række spørgsmål om den nye bibeloversættelse

Hvorfor skal vi have en ny oversættelse?

Hvorfor sætter I en ny bibeloversættelse i gang netop nu? 
Sproget ændrer sig hele tiden – og udviklingen i sproget går hurtigt. Nogle ord skifter mening, fx at ”spotte”, andre glider ud af brug, fx ”udadlelig”, og med tiden ændrer fornemmelsen af sproget sig også. Derfor mener vi, at det at påbegynde arbejdet med en ny autoriseret oversættelse er udtryk for rettidig omhu. Når den udkommer i 2036, er der gået lige så lang tid siden 1992, som der dengang var gået fra den autoriserede oversættelse fra 1948. Med andre ord vil man i 2036 se tilbage på 1992, som man dengang – et par år efter Murens fald – så tilbage på den umiddelbare efterkrigstid. 

Hvorfor skal den nye autoriserede oversættelse udkomme i 2036?
2036 markerer 500-året for reformationen i Danmark og dermed også for bevidstheden om, hvor vigtigt det er, at Bibelen foreligger på folkesprogene. Derfor er det en oplagt fejring af jubilæet at sørge for, at Bibelen udkommer i en dugfrisk udgave.

I 2020 udkom Bibelen 2020. Hvorfor går I allerede nu i gang med en ny oversættelse? 
Bibelen 2020 er en bibeloversættelse på nudansk, der skal invitere nye bibellæsere ind i Bibelens verden, men den er ikke autoriseret til brug i folkekirken. Det er en mere fri oversættelse, og netop dens fokus på målsproget og denne frihed betyder, at den hverken kan eller skal autoriseres. Den seneste autoriserede bibeloversættelse er fra 1992, og således kommer der til at være 44 år imellem de to oversættelser.  

Hvad er det, I mener, der har ændret sig i forskningen, som nødvendiggør en ny bibeloversættelse nu? 
Forskningen udvikler sig løbende og finder både nye veje og dybere indsigter. Det gælder for eksempel studierne i dagliglivet i Antikken, og det gælder forskningen i Paulus’ forfatterskab. Og så er forskningselementet også vigtigt i forhold til den dansk-sproglige del af arbejdet. For videnskabelig indsigt i udviklingen af det danske sprog er en nøgle til at lave en stærk oversættelse. 

Betyder det, at vi ikke kan bruge 1992-oversættelsen mere? 
Nej, 1992-oversættelsen er vores gode autoriserede bibeloversættelse, og den vil fungere som sådan, indtil den nye autoriserede bibeloversættelse foreligger i 2036. Og 1992’eren har slet ikke tabt pusten. Det er blot udtryk for rettidig omhu, at vi nu går i gang med dens afløser. I øvrigt ophører autorisationen af en bibeludgave ikke, når en ny oversættelse autoriseres.

Hvordan vil I tage højde for forholdet mellem vores salmetraditions ordlyd(e) og en ny bibels ordlyd? 
Det er, som ved tidligere bibeloversættelser, en udfordring, når ord og vendinger, vi kender og elsker fra vores salmetradition, står i fare for at falde ud af den autoriserende bibeloversættelse, og en del af udfordringen bliver at holde balancen mellem fornyelse og respekt for traditionen. Men det er for tidligt at sige noget om konkrete eksempler. Se de overordnede principper for oversættelsen.

Oversætter I også apokryferne på ny? 
Apokryferne blev senest oversat i 1998, og der er ikke aktuelt planer om at nyoversætte dem. 

 

Hvem skal lave oversættelsen?

Hvem skal lave den nye bibeloversættelse? 
Det skal de mest kompetente teologer og sprogfolk. Se oversigt over redaktioner og oversætterteams.

Hvordan vælger I, hvem der skal oversætte? 
Med afsæt i gode erfaringer fra oversættelsen af Bibelen 2020 kommer vi til at sammensætte et bredt hold af oversættere, der med deres stærke faglighed kan supplere, udfordre og berige hinanden – og dermed resultatet.   

Hvem bliver ellers involveret i oversættelsesarbejdet? 
Enhver oversættelse har et kildesprog og et målsprog, og det er vigtigt at have ekspertise i ”begge ender”. Derfor inviterer vi danskfaglige eksperter og forfattere med ind i arbejdet.  

Hvem kommer til at bestemme, hvordan Bibelen skal lyde i 2036? 
En bibeloversættelse er et arbejde, der involverer utrolig mange parter: Oversættere, teologiske konsulenter, sprogkonsulenter og forfattere og mange andre. Derudover kommer vi til at invitere en lang række kirkelige interessenter med ind i processen, udgive prøveoversættelser, iværksætte høringer osv. Så mange forskellige får indflydelse på, hvordan Bibelen lyder i 2036. 

Kommer I til at tage udgangspunkt i Bibelen 2020, som jo er mere nutidig i sit sprog end den autoriserede oversættelse fra 1992? 
Erfaringerne fra arbejdet med Bibelen 2020 vil indgå i arbejdet med en ny autoriseret bibeloversættelse. Men det er vigtigt at slå fast, at der nu er tale om en helt ny oversættelse af hele Bibelen, som skal autoriseres til kirkebrug, og at vi begynder forfra.

Hvordan vil I sikre, at sproget i den nye bibel ikke allerede er forældet, når den udkommer i 2036? 
Det er noget, vi vil have fokus på i hele processen. I årene op til udgivelsen vil vi udgive prøveoversættelser, og vi vil sikre en god, bred diskussion om sproget, så vi lægger os så tæt op ad det sprog, der bruges, samtidig med, at vi viser respekt for traditionen. Ligesom man gjorde ved 1992-oversættelsen og med Bibelen 2020 vil vi også tilknytte formidlings- og dansksprogkyndige i arbejdet.

Hvad gør I med spørgsmål, der deler kristne, eller som kan virke stødende i vor tids kultur? 
Bibeloversættelser kan sætte følelser i gang, fordi Bibelen betyder så meget for så mange. Det er glædeligt! Det kan også give udfordringer, men ved at inddrage, lave høringsperioder osv. tror vi, at vi involverer mange forskellige syn på bibelteksterne og dermed kvalificere de endelige valg bedst muligt. Men vi kommer ikke udenom, at der altid vil være noget i Bibelen, man kan slå sig på. Som Mark Twain sagde: “Det er ikke det i Bibelen, jeg ikke forstår, som udfordrer mig, men det, jeg forstår.” 

 

Hvem er den nye oversættelse til?

Er den nye bibel kun for folkekirken? 
Nej, den nye bibeloversættelse er for alle kirkesamfund, ja, for alle danskere. Bibelen kan om noget samle alle kirker – og det fejrer vi med udgivelsen i 2036. 

Hvem skal bruge den nye bibeloversættelse? 
At den nye bibeloversættelse skal autoriseres, betyder, at den godkendes til at være den bibel, man bruger i folkekirkens gudstjeneste. Men den nye bibeloversættelse vil være for alle – uanset, om den læses ud fra en trosmæssig, eksistentiel eller kulturel vinkel.  

Hvad betyder det, at den skal autoriseres? 
Det betyder, at bibeloversættelsen er officielt godkendt til brug i gudstjenesten i folkekirken. Men det er ikke kun folkekirken, som bruger den autoriserede oversættelse; den benyttes også bredt af andre kristne kirker og menigheder. Man kan derfor også kalde den autoriserede oversættelse for den officielle danske oversættelse af Bibelen. Bibelen fra 1992 er autoriseret af Dronning Margrethe II. 

Hvordan hænger arbejdet med bibeloversættelsen sammen med det liturgiarbejde, der pågår i folkekirken? 
Liturgiarbejdet, der forventes afsluttet i 2030, angår gudstjenesten, dåb og nadver samt autorisation og frihed. En ny bibeloversættelse har således kun indirekte betydning for det igangværende liturgiarbejde.  

Hvilke formater kommer den nye oversættelse til at udkomme i? 
Vi vil arbejde på, at den bliver tilgængelig i så mange formater, som det er relevant i 2036, og der kan opstå muligheder, som vi slet ikke kender til i dag. Hele baggrunden for vores arbejde er jo at gøre Bibelen nærværende for så mange som muligt.   

Får Grønland og Færøerne også en ny oversættelse af Bibelen på deres sprog? 
Det Færøske Bibelselskab har deres eget spændende oversættelsesprojekt i gang. Den grønlandske bibel står ikke over for en umiddelbar fornyelse.  

 

Projektforløb og økonomi

Hvorfor tager det så lang tid? 
Bibeloversættelse tager tid, og det skal gøres ordentligt. Det gælder både den grundige planlægning, sammensætningen af oversættergrupper, selve oversættelsesarbejdet, de involverende processer, der skal sikre bredt kendskab og ejerskab til arbejdet undervejs, udgivelse af prøveoversættelser, revisioner og diskussioner – og meget, meget mere. Oversættelsesarbejdet ved den seneste autoriserede bibeloversættelse gik faktisk i gang allerede tidligt i 1970’erne, tog fart i 1980’erne og kom i mål i 1992. Også internationalt er det almindeligt at bruge 12-15 år eller mere. 

Hvad er tidsplanen for oversættelsen fra nu af og frem til 2036? 
I grove træk har projektet tre faser, men de vil overlappe undervejs. Den ene fase handler om det store oversættelsesarbejde, en anden om bearbejdningsdelen med prøveoversættelser, høringer osv., en tredje om forberedelsen af udgivelsen til en række forskellige platforme. Men som sagt: De kommer til at overlappe. 

Hvad kommer der til at ske i 2023? 
Det er afgørende for det videre forløb, at vi får skabt det mest præcise afsæt for opgaven. Det handler om planlægning af det lange forløb, om at få involveret de dygtigste folk, om at få dybere indsigt i, hvordan Bibelen bruges både i og uden for kirken. Og så handler det om at sikre det økonomiske fundament for det store arbejde, der venter. 

Hvad kommer den nye bibeloversættelse til at koste? 
Hele oversættelsesprojektet har et budget på 38,5 millioner kroner. 

  • Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 16 millioner kr. 
  • Ole Kirk's Fond har bevilget 5 millioner kr. 
  • Augustinusfonden har bevilget 5 millioner kr. 
  • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har bevilget 500.000 kr. 

Hvem betaler for den nye bibeloversættelse? 
Den nye autoriserede oversættelse af Bibelen sættes i gang med afsæt i generøse fondsbevillinger. Men vi får brug for hjælp fra flere fonde, fra offentlig side, fra kirker og fra private. Du kan støtte med gavebrev eller give et bidrag online.

Hvor kan jeg følge arbejdet? Hvor kan jeg læse mere? 
Vi vil løbende sende nyheder ud om arbejdet her på hjemmesiden såvel som på de sociale medier, i nyhedsbreve o.a. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Jeg har input og forslag til den nye bibeloversættelse. Hvem skal jeg kontakte? 
Du er meget velkommen til at sende en mail til generalsekretær Johannes Baun (jba@bibelselskabet.dk), som vil tage alle input med som inspiration til det videre arbejde.