Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 8

Templets indvielse

Derpå sammenkaldte kong Salomo Israels ældste og alle stammehøvdingene, overhovederne for israelitternes fædrenehuse, hos sig i Jerusalem for at føre Herrens pagts ark op fra Davidsbyen, det samme som Zion; alle israelitiske mænd samledes hos kong Salomo ved festen i måneden etanim, den syvende måned; alle Israels ældste kom. Præsterne løftede arken, og de førte Herrens ark op sammen med Åbenbaringsteltet og alle de hellige genstande, som var i teltet; det var præsterne og levitterne, der førte dem op. Foran arken gik kong Salomo og sammen med ham hele Israels menighed, som var mødt op hos ham; de ofrede så mange får og køer, at man ikke kunne tælle eller opregne dem. Præsterne bragte Herrens pagts ark til dens plads i templets inderste rum, det Allerhelligste, under kerubernes vinger; for keruberne havde vingerne bredt ud over arkens plads, sådan at keruberne dækkede arken og dens bærestænger ovenfra. Bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det Hellige foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra. De er der den dag i dag. Der var intet andet i arken end de to stentavler, som Moses havde lagt i den ved Horeb, dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter at de var draget ud af Egypten. Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel; præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Da sagde Salomo:

Herren har sagt, at han vil bo i mørket.

Nu har jeg bygget dig en bolig,

et sted, hvor du kan bo for evigt.

Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op. Han sagde: Lovet være Herren, Israels Gud, som nu har opfyldt, hvad han lovede min far David, da han sagde: »Fra den dag jeg førte mit folk Israel ud af Egypten, udvalgte jeg ingen by i nogen af Israels stammer, hvor der skulle bygges et hus, mit navn kunne være i; men jeg udvalgte David til at herske over mit folk Israel.« Min far David havde besluttet at bygge et hus for Herrens, Israels Guds, navn; men Herren sagde til min far David: »Det er rigtigt af dig, at du har besluttet at bygge et hus for mit navn. Dog er det ikke dig, der skal bygge huset; din søn, dit eget kød og blod, skal bygge huset for mit navn.« Herren har holdt det løfte, han gav: Jeg har efterfulgt min far David, jeg sidder på Israels trone, som Herren lovede, og jeg har bygget huset for Herrens, Israels Guds, navn. Dér har jeg sørget for en plads til arken, hvori den pagt er, som Herren sluttede med vore fædre, da han førte dem ud af Egypten.

Salomo stillede sig foran Herrens alter over for hele Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad:

Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du oppe i himlen eller nede på jorden, en Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far David; hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre, Israels Gud, hold nu det løfte, du gav din tjener, min far David: »Der skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine sønner vogter deres færd, så de vandrer for mit ansigt, sådan som du har vandret for mit ansigt.« Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener, min far David, stå fast. Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget! Vend dig til din tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, at dér skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder vendt mod dette sted. Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse, når de beder vendt mod dette sted, hør den i himlen, hvor du bor, hør og tilgiv!

Hvis nogen synder mod sin næste, og man afkræver ham en ed, og han kommer og aflægger ed foran dit alter i dette hus, så hør i himlen, og grib ind; skift ret mellem dine tjenere, døm den skyldige, og lad hans gerning ramme ham selv, men frikend den uskyldige, så han får efter sin uskyld!

Når dit folk Israel bliver slået af fjenden, fordi de har syndet mod dig, og de vender sig til dig og priser dit navn og beder og bønfalder dig i dette hus, så hør i himlen, tilgiv dit folk Israels synd, og før dem tilbage til det land, du gav deres fædre!

Når himlen lukkes, og der ikke kommer regn, fordi de har syndet imod dig, og de beder vendt mod dette sted og priser dit navn og vender om fra deres synd, fordi du har ydmyget dem, så hør i himlen, tilgiv dine tjeneres og dit folk Israels synd, og vis dem den gode vej, de skal følge; giv regn over dit land, som du har givet dit folk i eje!

Når der kommer hungersnød i landet, når der kommer pest, når der kommer kornbrand og rust, græshopper og andre gnavere, når deres fjender belejrer dem i byerne i landet – al slags plage, al slags sygdom – så hør i himlen, hvor du bor, enhver bøn og bønfaldelse, som kommer fra et menneske i hele dit folk Israel, når nogen føler sig ramt i hjertet og udbreder sine hænder mod dette hus; tilgiv, grib ind og gengæld enhver efter al hans færd – du kender jo hans hjerte, for du alene kender alle menneskers hjerte – for at de må frygte dig, så længe de lever på den jord, du gav vores fædre.

Også når de fremmede, som ikke hører til dit folk Israel, men kommer fra et fjernt land for dit navns skyld, fordi de hører om dit store navn og din stærke hånd og løftede arm, kommer og beder vendt mod dette hus, så hør i himlen, hvor du bor, og gør, hvad den fremmede råber til dig om, for at alle jordens folk skal kende dit navn i frygt for dig ligesom dit folk Israel og forstå, at dit navn er udråbt over dette hus, som jeg har bygget.

Når dit folk rykker ud til kamp mod sine fjender, hvor du end sender dem hen, og de beder til Herren vendt mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hør i himlen deres bøn og bønfaldelse, og skaf dem deres ret!

Når de synder mod dig – for der er intet menneske, som ikke synder – og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden, som fører dem i fangenskab til sit land, fjern eller nær, og de lægger sig det på sinde i det land, hvor de er fanger, og omvender sig og bønfalder dig i deres fangevogteres land og siger: Vi har syndet, og vi har handlet slet og ugudeligt, og de vender sig til dig af hele deres hjerte og af hele deres sjæl i deres fjenders land, hvor de er fanger, og beder til dig vendt mod deres land, som du gav deres fædre, mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hør i himlen, hvor du bor, deres bøn og bønfaldelse, skaf dem deres ret, og tilgiv dit folk deres synd mod dig og alle de overtrædelser, de begik mod dig, og lad dem finde barmhjertighed hos deres fangevogtere, så de forbarmer sig over dem; for de er dit folk og din ejendom, som du førte ud af Egypten, af jern-smelteovnen.

Lad dine øjne være åbne for din tjeners bønfaldelse og for dit folk Israels bønfaldelse, og hør dem, når de råber til dig. For du har skilt dem ud fra alle jordens folk som din ejendom, sådan som du lovede ved din tjener Moses, da du førte vore fædre ud af Egypten, Gud Herre.

Da Salomo var færdig med hele denne bøn og bønfaldelse til Herren, rejste han sig foran Herrens alter, hvor han havde ligget på knæ med hænderne bredt ud mod himlen, og stående velsignede han hele Israels forsamling med høj røst: Lovet være Herren, som gav sit folk Israel hvile, ganske som han lovede. Ikke ét af alle de gode ord, han talte ved sin tjener Moses, er faldet til jorden. Herren vor Gud være med os, som han var med vores fædre; måtte han ikke svigte os og ikke forkaste os, men vende vores hjerte til sig, så vi vandrer ad alle hans veje og holder hans befalinger, love og retsregler, som han gav vores fædre. Gid disse mine ord, som jeg beder for Herrens ansigt, må komme til Herren vor Gud dag og nat, så han skaffer sin tjener og sit folk Israel ret dag efter dag, for at alle jordens folk kan vide, at Herren og ingen anden er Gud. I skal være helhjertet med Herren vor Gud, så I følger hans love og holder hans befalinger, som I gør i dag.

Kongen og hele Israel med ham bragte slagtoffer for Herrens ansigt. Det måltidsoffer, som Salomo bragte Herren, var toogtyve tusind okser og hundrede og tyve tusind får. Sådan indviede kongen og alle israelitterne Herrens tempel. Den dag helligede kongen forgårdens midterste del foran Herrens tempel, for dér bragte han brændoffer og afgrødeoffer og måltidsofrenes fedtstykker, fordi bronzealteret, som stod foran Herren, var for lille til at rumme brændofferet og afgrødeofferet og måltidsofrenes fedtstykker.

Salomo og hele Israel med ham, en stor forsamling lige fra Lebo-Hamat til Egyptens bæk, fejrede den gang festen for Herren vor Guds ansigt i syv dage og syv dage, fjorten dage. Den ottende dag lod han folket gå. De priste kongen og drog hjem, glade og ved godt mod på grund af alt det gode, som Herren havde gjort mod sin tjener David og sit folk Israel.

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 6,12-16

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 6,13

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 6,17

1 Kong 6,27

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Mos 25,13-15

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Mos 25,21

5 Mos 10,5

Hebr 9,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Mos 40,34-35

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Mos 20,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 7,1-13

1 Krøn 17,1-12

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 7,1-13

1 Krøn 17,1-12

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 7,1-13

1 Krøn 17,1-12

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 7,1-13

1 Krøn 17,1-12

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Mos 20

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 7,16

1 Kong 2,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Krøn 2,5

Es 66,1

ApG 7,48 17,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

5 Mos 12,11

1 Kong 9,3

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

1 Kong 17,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

1 Sam 16,7

Sl 139,1-2

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

4 Mos 15,14-16

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

1 Makk 7,37

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Sl 14,3-4

Præd 7,20

Rom 3,23

1 Joh 1,8

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Neh 9,33

Dan 9,5

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

5 Mos 30

Dan 6,11

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

5 Mos 4,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Mos 19,5-6

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

2 Sam 6,18

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

5 Mos 12,10

Jos 21,45

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,2-7,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd